Akty prawne, źródła, warto przeczytać...

Audyty energetyczne - akty prawne

  • Dyrektywa (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze zmianami wg Ustawy z 21 czerwca 2001r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75  z 15.06.2002 r., poz. 690 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego...
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. nr 33 z 2008 r., poz. 195)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.nr 223 z dnia 18.12.2008 r., poz 1459)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz 346)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13.08.2013r. poz. 926)
odsłon: 40595 | aktualizowano: 2014-05-27 14:49 |
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone