Oferta

Audyt energetyczny budynku

Nasze wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie audytów termomodernizacyjnych jest gwarancją dla inwestora, że zlecone audyty zostaną wykonane w terminie , zgodnie z zapisami Ustawy i otrzymają pozytywną weryfikacje w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przedstawienie audytu energetycznego modernizowanego budynku zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów. Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie  szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przesięwzięcia termomodernizacyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

 

Co to jest premia termomodernizacyjna?

Jest to pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych poprzez przyznanie premii termomodernizacyjnych stanowiącej źródło spłaty części kredytu na wskazane przesięwzięcia.

 

Zasady udzielania premii:

 • Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
 • Inwestor składa wniosek o przyznaie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
 • Bank kredytujący, przekazuje BGK wniosek o przyzanie premii i dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyzania premii.

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (stan na 28.01.2010r.)

 1. Bank BPH S.A.
 2. Bank DnB NORD Polska S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Millenium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pocztowy S.A.
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 8. Bank Zachodni WBK S.A.
 9. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 10. ING Bank Śląski S.A.
 11. Krakowski Bank Spółdzielczy
 12. Kredyt Bank S.A.
 13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 14. Nordea Bank Polska S.A.
 15. PKO BP S.A.

Schemat postępowania dla inwestora.

Wykonanie audytu energetycznego/remontowego

Zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym

Weryfikacja audytu

Przyznanie premii termomodrnizacyjnej/remontowej przez BGK

Uruchomienie kredytowania w banku kredytującym

Wykonanie projektu budowlanego

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego

z wykorzystaniem pięniędzy z kredytu

Użytkowanie budynku przy zmniejszonym zużyciu energii i niższych kosztach eksploatacji

Spłata kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną/remontową

 

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Własciciele lub zarządcy:

 • Budynków mieszkalnych.
 • Budynków zbiorowego zamieszkania (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory).
 • Budynków służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (budynki użyteczności publicznej).
 • Lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • Lokalnego źródła ciepła (z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych) realizujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego, bez względu na status prawny, a więc:

- Spółdzielnie Mieszkaniowe.

-Wspólnoty Mieszkaniowe.

-Gminy.

-Osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

 

 

Wysokość premii termomodernizacyjnej:

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może być większa niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zgodnie z Ustawą kredyt zaciągany na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:

 • zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana został premia termomodernizacyjna lub remontowa,
 • uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Premia przyznawana jest pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody:

 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy,  co najmniej o 10%
 • w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego,  co najmniej o 15%
 • w pozostałych budynkach co najmniej o 25%

Zakres audytu energetycznego budynku:

1. Inwentaryzacja techniczno-budowlana:

 • ogólne dane techniczne (co najmniej uproszczona dokumentacja techniczna),
 • opis techniczny podstawowych elementów budynku (przegrody budowlane, okna i drzwi),
 • charakterystyka energetyczna budynku (informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotzrebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach),
 • charakterystyka systemu grzewczego,
 • charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • charakterystyka systemu wentylacji,
 • charakterystyka węzła cieplnego lub kotłwni znajdującej się w budynku.
 • stworzenie modelu obliczeniowego budynku do oceny zapotrzebowania na ciepło (OZC),
 • przeprowadzenie oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych,
 • przeprowadzenie oceny izolacyjności oraz szczelności stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocenę strat ciepła w instalacji c.o. i c.w.u. oraz źródłach dostarczających energię cieplną do budynku,
 • określenie zapotrzebowania na moc i energię dla stanu istniejącego.

2. Ocena stanu technicznego budynku.

3.Wykaz rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

4.Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu do realizacji z określeniem kosztów według metody kalkulacji uproszczonej.

5.Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji oraz rzeczowego zakresu prac objętych przedsięwzięciem  remontowym.

 

Akty prawne dotyczące audytu energetycznego na mojej stronie internetowej w ,,Porady, źródła, warto przeczytać..."

odsłon: 11686 | aktualizowano: 2011-05-26 16:46 |
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone