Oferta

Audyt remontowy

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Stanowi założenia do projektu budowlanego.

Kto może ubiegać się o premię remontową?

Przedmiotem przesięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r.

 

Definicja przedsięwzięć remontowych objętych Ustawą:

Przedsięwzięciem remontowym jest przedsięwzięcie związane  z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

 • Remont budynków wielorodzinnych.
 • Wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 • Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie.
 • Wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z Ustawą kredyt zaciągany na realizację przedsięwzięć remontowych nie może być przeznaczony na:

 • remont lokali, z wyjątkiem prac: wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali;
 • prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku;
 • sfinansowanie prac, na które: zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa lub uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Możliwy status prawny inwestora:

 • Osoba fizyczna.
 • Wspólnota Mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych.
 • Spóldzielnia Mieszkaniowa.
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

realizujące przedsięwzięcia remontowe na podstawie zweryfikowanego audytu remontowego.

 

Premia remontowa.

Inwestorowi przysługuje premia na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej ,,premią remontową", jeżeli nastąpi spełnienie następujących wymagań:

 1. W wyniku realizacji przesięwzięcia remontowego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną  do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10% (z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4). Wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70 (z zastrzeżeniem pkt. 5)
 2. Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3; warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię co najmniej o 25%.
 3. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był wcześniej przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania przemii związanej z  kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności na poziomie co najmniej 5%, chyba, że w efekcie przeprowadzonych  wcześniej przdsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego.
 4. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był wcześniej przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną - nie stosuje się warunków określonych w pkt. 1 oraz 2 i 3.
 5. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był wcześniej przedmiotem przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną  - suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustaplonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70.

 

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego:

Relacja kosztu przedsięwzięcia remontowego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego określona dla kwartału, w którym został złożony wniosek o premię.

 

Wysokość premii remontowej.

 • Wysokość premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kowty kredytu, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwziecia remontowego.
 • Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z pkt. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Schemat postępowania dla inwestora.

Audyt remontowy podlega weryfikacji przez BGK.  Zasady udzielania premii remontowej i schemat postępowania dla inwestora jest identyczny jak dla audytu termomodernizacyjnego.

 

Co powinna zawierać dokumentacja wyboru dla przedsięwzięć remontowych?

Powinna zawierać m.in. obliczenia wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową, oraz obliczenia wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną przypadającą na jednostkę powierzchni dla części budynku zawierającej lokale mieszkalne. Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami  opisanymi w złączniku 5 do rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw energetycznych. Brak jest natomiast podobnego wymagania w stosunku do realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w audytach energetycznych.

odsłon: 8038 | aktualizowano: 2013-11-18 22:25 |
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2023 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone