Oferta

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowany i budowany budynek powinien być energooszczędny.

Projektowna charakterystyka energetyczna budynku opracowywana jest na etapie projektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno budowlany powinien zawierać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie  z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.Wykonanie Projektowanej Charakterystyki Energetycznej wymagane jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składane jest wraz z projektem budowlanym przez architekta wykonującego projekt. Zawiera ona bilans mocy, właściwości cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności instalacji ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia, oraz dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych. Należy również  wyznaczyć energię pomocniczą niezbędną do utrzymania w ruchu systemów technicznych ogrzewania, chłodzenia i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Głównym celem Projektowanej Charakterystyki Energetycznej jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i zaprojektowane instalacje spełniają wymagania odnośnie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynku i techniki instalacyjnej zawartych w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

odsłon: 8847 | aktualizowano: 2011-03-25 13:22 |
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2023 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone